Miyagi Prefecture Cherry Blossom 2019/2020

All Top 6 Miyagi Prefecture Cherry Blossom Viewing Attractions

Mikamine Park

Address: 1-15 Mikamine, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi Prefecture

Best time to view in 2019: mid to late April

Best time to view in 2020 (estimated): mid to late April

Nishi Park

Address: 1-3 Sakuragaokakoen, Aoba Ward, Sendai, Miyagi

Best time to view in 2019: mid April

Best time to view in 2020 (estimated): mid April

Tsutsujigaoka Park

Address: Gorin, Miyaginoku, Sendai city 983-0842

Best time to view in 2019: mid to late April

Best time to view in 2020 (estimated): mid to late April

Saigyo Modoshi no Matsu Park

Address: Inuta-2 Matsushima, Miyagi District, Miyagi Prefecture

Best time to view in 2019: mid April to early May

Best time to view in 2020 (estimated): mid April to early May

Funaoka Joshi Park

Address: 95-1, Oaza-Funaoka Tateyama, Shibata Town, Shibata Province, Miyagi Prefecture

Best time to view in 2019: mid April

Best time to view in 2020 (estimated): mid April

Shiraishi River

Address: Oya, Ogawara, Shibata District, Miyagi Prefecture

Best time to view in 2019: mid April

Best time to view in 2020 (estimated): mid April

Miyagi Prefecture Cherry Blossoms Travel Guide

All About Cherry Blossoms in Miyagi Prefecture